ZÁPISY PRO DĚTI Z UKRAJINY

Ukrajina vlajka - Body kojenecké | MyShirt.cz

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка: Bc. Linda Kovářová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 6. – 9. 6. 2022 v době od 13:00 do 15:00 hod

Místo zápisu / Місце запису: Zastupitelském sále Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7.

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

e) potvrzení dětského lékaře z ČR, že je dítě zdravé a může do kolektivu (platí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      підтвердження від чеського педіатра, що дитина здорова і може приєднатися до колективу (стосується дітей, які виконують обов’язкову дошкільну освіту (тобто дітей, які на 31.8.2022 досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Praze, dne/дата 20. 5. 2022          

Bc. Linda Kovářová

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка            

Zápisy do mateřských škol Prahy 7 pro děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, budou probíhat na ve dnech 6. – 9. 6. 2022 v době od 13:00 do 15:00 hod. Zápis nebude ve škole, ale v Zastupitelském sále Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7.

Zde budou přítomni zástupci všech škol v Praze 7:

  • Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7,Na Výšinách 3
  • Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7     
  • Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a
  • Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6
  • Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a
  • Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8
  • Lesní mateřská škola Bobulka
  • Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21

Žádost si můžete stáhnout zde (bude doplněno), nebo ji vyplníte na místě v den zápisu.

S sebou přineste (povinná příloha žádosti):

1. vízum dítěte;

2. osobní doklad rodiče (pas) – doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

3. doklad o místě pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

4. potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti, dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).

5. vyjádření lékaře z ČR, že dítě je zdravé a může do kolektivu (platí pro děti, které dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).