Projekty a granty

Šablony IV pro MŠ Nad Štolou OP JAK

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007472

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony
pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 25. 4. 2023 o poskytnutí dotace ve výši 614. 828,00 Kč.

příjemce: Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6/1277, příspěvková organizace
Sídlo: Nad štolou 1277, 17000 Praha
IČO: 70886261

na realizaci projektu Šablony IV pro MŠ Nad Štolou
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007472
Účelem dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování
    vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

1.I/1 Školní asistent MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout
větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich
nástupu do základní školy.

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (jedná se o jakéhokoliv pedagogického i nepedagogického pracovníka školy/školského
zařízení, který se ve škole/školském zařízení podílí na vzdělávání a je vůči příjemci v jakémkoliv pracovně-právním smluvním vztahu (pracovní
smlouvou/DPČ/DPP) v jakékoliv výši úvazku) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání
prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování
předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a
zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ
Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech
faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Podpora ukrajinských rodin s dětmi (zejména ve věku 0-6 le) vyhlášena na základě dotační výzvy č. MPSV-2022/232695-213

(reg. číslo projektu: MPSV-2023/26716-261/1)

Dotace je určena na podporu dočasných aktivit pro rodiny z Ukrajiny s dětmi, které v souvislosti s nepříznivou situací způsobenou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a s tím související rozsáhlou migrací ukrajinských uprchlíků a podporu adaptace a integrace těchto rodin v ČR. Dotační titul je financován z podpory organizace UNICEF poskytnuté za tímto účelem Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV).

Z dotace je financována adaptační skupina pro 25 dětí ve věku 3-5 let. AS zajišťuje péči o děti od 8:00-16:00 hod. Zaměřuje se na adaptaci a podporu dětí i rodičů do prostředí ČR, rozvoj řečových dovedností dětí výukou ČJ s českým lektorem a postupnou přípravu na integraci a připravenost pro vstup do mateřských škol.

Šablony III pro MŠ Nad Štolou a Janovského

(reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019522)
Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent – aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy). V rámci projektu proběhnou také Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ (cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu) a Projektové dny ve výuce (jejich cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Na projekt poskytována finanční podpora od EU.

Svět nekončí za vrátky

Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky – projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován Svazem měst a obcí ČR. Celoroční aktivity pro předškolní děti pomocí pohybových dovedností, rozvoj poznávání a objevování světa kolem sebe. Celý projekt je inspirován především obsahem České obce sokolské, dalšími zdroji námětu byl projekt ČOV „Sazka- olympijský víceboj“, zařazený do kampaně Česko sportuje a Rámcový vzdělávací program pro předškolní děti. Hlavním záměrem je podpora aktivního sportování, týmové spolupráce a zdravého řešení volnočasových aktivit.

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny – nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

Bezpečně na silnicích o.p.s. – Markétina dopravní výchova

logo

Posláním projektu Markétina dopravní výchova je vytvářet prostředí, jež bude sloužit nejen k výchově a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Touto cestou bychom se rádi podíleli na podporování snižování dopravní nehodovosti a především množství zranění (i smrtelných) na silnicích.

Každý den se účastníme silničního provozu. Každý z nás v nějaké roli – chodec, cyklista, řidič motorového vozidla, atp. Víme, jak se v těchto rolích chovat? Známe pravidla bezpečného chování v silničním provozu? Bohužel každý rok se však setkáváme se statistikou dopravních nehod, kde jsou čísla jasná. Každoročně na českých silnicích vyhasínají životy lidí. Od těch nejmenší až po ty nejstarší. Naší snahou je problematiku bezpečnosti v silničním provozu šířit mezi širokou veřejnost. Tímto projektem cílíme s dopravní výchovou především na vzdělávání dětí v oblasti silničního provozu, čímž vychováváme budoucí řidiče.