Projekty a granty

 1. Poskytovatel dotace:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Na Poříčním právu 1
  128 01 Praha 2
  IČO: 00551023
 2. Příjemce dotace:
  Název: Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6/1277, příspěvková organizace
  Adresa sídla: Nad Štolou 6/1277, 170 00 Praha 7 – Holešovice
  IČO: 70886261
 3. Účelové určení dotace
  Dotace je určena na podporu služeb a aktivit pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let), zejména na ty osoby, na které se vztahují podmínky cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Podporované služby a aktivity mají preventivní, integrační a podpůrný charakter, mají posilovat adaptaci rodin a dětí v nových podmínkách po příchodu do ČR, ukotvení a orientaci ve společnosti, rodičovské kompetence apod.
 4. Výše poskytnuté dotace
  Dotace je příjemci přiznávána v celkové výši: 508. 784,- Kč.
 5. Dotační období: 1. 1. 2024 – 31. 7. 2024
 1. Poskytovatel dotace:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Na Poříčním právu 1
  128 01 Praha 2
  IČO: 00551023
 2. Příjemce dotace:
  Název: Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6/1277, příspěvková organizace
  Adresa sídla: Nad Štolou 6/1277, 170 00 Praha 7 – Holešovice
  IČO: 70886261
 3. Účelové určení dotace
  Dotace (dotační výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) č. j. MPSV-2023/206508-261) je určena na podporu služeb a aktivit pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let), zejména na ty osoby, na které se vztahují podmínky cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Podporované služby a aktivity mají preventivní, integrační a podpůrný charakter, mají posilovat adaptaci rodin a dětí v nových podmínkách po příchodu do ČR, ukotvení a orientaci ve společnosti, rodičovské kompetence apod.
 4. Výše poskytnuté dotace
  Dotace je příjemci přiznávána v celkové výši: 399. 992,- Kč.
 5. Dotační období
 6. 7. 2023 – 31. 12. 2023

V rámci investice na vybavení škol digitálními technologiemi bylo zakoupeno toto vybavení pro výchovně vzdělávací činnosti a rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. MŠ Nad Štolou bylo poskytnuto: 88.000,- Kč:

 1. Digitální mikroskopy 2x
 2. 3D pera 6x
 3. Programovatelný robot Alilo Explorer M7 2x
 4. Tablety do tříd 2x
 5. Interaktivní výukové programy – BAREVNÉ KAMÍNKY – 7x
 6. Programovatelné robotické auto-Color Cars 1x
 7. Dopravní svítící koberce 7x
 8. Robotická myš 4x
 9. Stavebnice MAGFORMERS bugy robot box 2x
 10. Svítící semafory 1m – 6x

Celkové využité finanční prostředky poskytnuté na nakoupené digitální zařízení činilo 88.000,- Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony
pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 25. 4. 2023 o poskytnutí dotace ve výši: 614. 828,00 Kč.

příjemce: Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6/1277, příspěvková organizace
Sídlo: Nad štolou 1277, 17000 Praha
IČO: 70886261

na realizaci projektu Šablony IV pro MŠ Nad Štolou
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007472
Účelem dotace je:

 • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
 • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování
  vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

1.I/1 Školní asistent MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout
větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich
nástupu do základní školy.

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (jedná se o jakéhokoliv pedagogického i nepedagogického pracovníka školy/školského
zařízení, který se ve škole/školském zařízení podílí na vzdělávání a je vůči příjemci v jakémkoliv pracovně-právním smluvním vztahu (pracovní
smlouvou/DPČ/DPP) v jakékoliv výši úvazku) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání
prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování
předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a
zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ
Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech
faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Dotace je určena na podporu dočasných aktivit pro rodiny z Ukrajiny s dětmi, které v souvislosti s nepříznivou situací způsobenou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a s tím související rozsáhlou migrací ukrajinských uprchlíků a podporu adaptace a integrace těchto rodin v ČR. Dotační titul je financován z podpory organizace UNICEF poskytnuté za tímto účelem Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV).

Z dotace je financována adaptační skupina pro 25 dětí ve věku 3-5 let. AS zajišťuje péči o děti od 8:00-16:00 hod. Zaměřuje se na adaptaci a podporu dětí i rodičů do prostředí ČR, rozvoj řečových dovedností dětí výukou ČJ s českým lektorem a postupnou přípravu na integraci a připravenost pro vstup do mateřských škol.

(reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019522)
Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent – aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy). V rámci projektu proběhnou také Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ (cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu) a Projektové dny ve výuce (jejich cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Na projekt poskytována finanční podpora od EU.

Mezigenerační setkávání

Mezigenerační setkávání – MŠ Janovského je zapojena do projektu neziskové organizace Mezi námi, o. p. s, která podporuje pravidelná setkávání lidí všech generací. Děti pravidelně navštěvují Pečovatelské centrum v Janovského ul. Praha 7. Společně pořádají akce ve Stromovce, navštěvují se a pořádají vánoční zpívání.

Čtecí babička – dvakrát měsíčně dochází do mateřské školky předčítat dětem pohádku před odpoledním odpočinkem.

Svět nekončí za vrátky

Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky – projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován Svazem měst a obcí ČR. Celoroční aktivity pro předškolní děti pomocí pohybových dovedností, rozvoj poznávání a objevování světa kolem sebe. Celý projekt je inspirován především obsahem České obce sokolské, dalšími zdroji námětu byl projekt ČOV „Sazka- olympijský víceboj“, zařazený do kampaně Česko sportuje a Rámcový vzdělávací program pro předškolní děti. Hlavním záměrem je podpora aktivního sportování, týmové spolupráce a zdravého řešení volnočasových aktivit.

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny – nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

Bezpečně na silnicích o.p.s. – Markétina dopravní výchova

Posláním projektu Markétina dopravní výchova je vytvářet prostředí, jež bude sloužit nejen k výchově a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Touto cestou bychom se rádi podíleli na podporování snižování dopravní nehodovosti a především množství zranění (i smrtelných) na silnicích.

Každý den se účastníme silničního provozu. Každý z nás v nějaké roli – chodec, cyklista, řidič motorového vozidla, atp. Víme, jak se v těchto rolích chovat? Známe pravidla bezpečného chování v silničním provozu? Bohužel každý rok se však setkáváme se statistikou dopravních nehod, kde jsou čísla jasná. Každoročně na českých silnicích vyhasínají životy lidí. Od těch nejmenší až po ty nejstarší. Naší snahou je problematiku bezpečnosti v silničním provozu šířit mezi širokou veřejnost. Tímto projektem cílíme s dopravní výchovou především na vzdělávání dětí v oblasti silničního provozu, čímž vychováváme budoucí řidiče.