Kurikulum – Janovského

Formální kurikulum

Výchovně vzdělávací program vychází z rámcově vzdělávacího programu, stanovených zásad a podmínek naší mateřské školy s koncepčním záměrem plně rozvinout dítě v rámci jeho možností a maximálně podporovat jeho úspěšnou socializaci.

Pod vedením pedagogů se děti učí zdravé životní návyky, hygienické návyky, sociální cítění, spolupráci, komunikaci a odpovědnosti.

Pedagogové jsou pro dítě pomocnou rukou v seznamování se s okolím, novými zážitky a prožitky a snaží se být oporou při sebepoznávání dítěte.

Výchovně vzdělávací program je zvolen tak aby byl přístupný všem dětem a vytvářel příležitost seberealizace a rozvoj talentu a nadání dětí.

Pro správné fungování vzdělávacího programu je nutná spolupráce s rodiči, kteří tvoří její nedílnou součást.

Obecně vzdělávací cíle

Rozvoj

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, myšlení, řeči a schopnosti se samostatně rozhodovat, prozkoumávat a objevovat okolní svět (rozvoj jazykové schopnosti a dovednosti, komunikace verbální i neverbální)

Podporování rozvoje citových vztahů, estetického vnímání, proměn a prožívání radosti z možnosti zasahovat do dění okolního světa (zvídavost, zájem a radost z objevování).

Hodnota

Osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (rozvoj sociálních postojů k druhému – tolerance, respekt, citlivost)
Předávání kulturních tradic (vytváření vztahů k místu a prostředí, ve kterém žije, tradice)
Rozvoj schopností vážit si života ve všech jeho formách
Osvojování poznatků, které chrání před nebezpečnými vlivy prostředí (neznámí lidé, nebezpečné předměty, příroda, živelné pohromy)
Rozvoj komunikativních a kooperativních dovedností, soudržnost a tolerance (seznamování s pravidly chování, bezpečné vztahy s druhými dětmi a dospělými, vytváření prosociálních postojů k druhým lidem)

Samostatnost

Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatně myslící a jednající bytost (vnímání změn, učení a přijímání změn, aktivně se s nimi vyrovnávat, kriticky myslet a hodnotit situace rozpoznávat problémy a snaha řešit je, umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost).
Vzbuzovat u dítěte zájem spolupodílet se na společenském životě a uvědomovat si možnost tento život ovlivňovat (vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem, k učení, zvídavosti a radosti z objevování).

Oblasti vymezující rámcový obsah předškolního vzdělávání

Biologická – dítě a jeho tělo

podporujeme stimulaci tělesného vývoje dítěte, rozvíjíme pohybové a manipulační dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, sebeobslužné činnosti. Rozvíjíme obratnost a odvahu. Snažíme se vytvořit základy zdravých životních návyků a postojů. Všechny dovednosti jsou přizpůsobovány podle věku a přiměřených dovedností dětí. Osvojování dovedností, které vedou k podpoře zdraví, bezpečí a pohodě.

Psychologická – dítě a jeho psychika

podporujeme rozvoj poznávacích schopností, jazykových a řečových dovedností verbálních i neverbálních, emocionality a sebepojetí. Posilujeme zvídavost a radost z objevování. Rozvíjíme tvořivé i logické myšlení, představivost, fantazii a řešení problémů. Rozvíjíme uvědomování si vlastní identity, získávání sebevědomí a sebedůvěry, schopnost ovlivňovat vlastní chování, vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky.

Interpersonální – dítě a ten druhý

rozvíjíme potřeby a schopnosti navazovat vztahy s druhými lidmi, vzájemná komunikace, spolupráce, respekt a tolerance.
Děti se seznamují se základy správného chování ve vztahu k druhým. Vytváření postojů k druhému (rozvoj citlivosti, tolerance, respektu) a ochranu soukromí, (chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi, umět požádat o pomoc, bránit se násilí jiného, pomáhat slabším a znevýhodněným osobám).

Sociálně kulturní – dítě a společnost

rozvíjíme schopnost dítěte socializace v rodině, škole a širší společnosti (žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přijímat autoritu, vytvořit si povědomí o mezilidských a morálních hodnotách (nespravedlivost, agresivita, lež), slušné chování, vážit si práce druhých, vnímat kulturní, hudební a umělecké podněty)

Environmentální – dítě a svět

vytváříme elementární povědomí o vývoji a rozmanitosti světa kolem nás, pochopení souvislostí, a možnosti ovlivňovat vývoj. Děti si osvojují poznatky o okolním světě o přírodním, kulturním i technickém prostředí, jeho vývoji a neustálých proměnách. Rozvíjí poznatky o své zemi, její kultuře, o jiných zemích atd.
Učí se vnímat, že svět má svůj řád. (živočichové, rostliny, podnebí…). Rozlišujeme aktivity, které mohou zdraví člověka podporovat a které je mohou poškozovat (ekologie, třídění odpadů atd.).

Při plánování práce v tématech a podtématech jsou zastoupeny vždy všechny tyto oblasti.
Vzhledem k našemu programu preferujeme prožitkové učení, je v plánovací i realizační fázi našeho dítěte prvořadá ČINNOST DÍTĚTE.

Veškerá vzdělávací činnost a její obsáhlost je plánována s ohledem na věkovou skupinu dětí.

Tematické okruhy vzdělávání

Základem v plánování dlouhodobých témat jsou roční období. Další témata jsou volena v souvislosti s prožitky a zkušenostmi dětí. K jednotlivým tématům se zpětně vracíme i v průběhu roku.

Usilujeme o to, aby dětem vzdělávání přinášelo do budoucího života:

 • plnohodnotné prožitky a zážitky
 • uměly poznávat, rozhodovat a hodnotit
 • naučily se sdělovat, konzultovat, řešit, logicky myslet
 • být tvořivý a rozvíjet představivost a estetické vnímání
 • osvojili si poznatky o těle, zdraví, správných životních návycích a postojích
 • být vnímaví, citliví k sobě i okolí
 • měly povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 • uměly se učit a procvičovat

Témata, ze kterých celoročně čerpáme:

BĚŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE

 • život v rodině
 • život v mateřské škole, ve světě
 • koloběh přírody, živočichové a rostliny
 • předměty, nástroje a stroje okolo nás, povolání, sporty
 • lidské tělo, zdraví život, ekologie

ZVLÁŠTNÍ UDÁLOSTI A SLAVNOSTI

 • rodinné a tradiční svátky
 • zvyky, obyčeje, tradice
 • neobvyklé přírodní úkazy, život před námi
 • pohádkový svět

INTERAKČNÍ OBLASTI

 • poznávací činnosti na základě smyslového vnímání
 • manipulace a experimentace
 • sociální dovednosti
 • sociální komunikace
 • správné životní postoje

FANTAZIJNÍ PŘETVÁŘENÍ ZÁŽITKŮ A ZKUŠENOSTÍ

 • imaginativní činnosti – hry s představou
 • parafráze umělých a přírodních forem
 • dovyprávění či dořešení příběhu
 • hledání různých variant řešení