Předškoláci

Povinné předškolní vzdělávání

se vztahuje na státní občany ČR, na občany jiného členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dní, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR déle než 90 dní.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě, které ještě nedochází do MŠ k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí /Městskou částí Praha 7/, se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob předškolního vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze dle § 35 Školského zákona, v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Podmínky plnění posledního povinného ročníku předškolního vzdělávání:

  • Povinnost se vztahuje na všechny děti, mimo těch s hlubokým mentálním postižením, a na děti cizinců, kteří pobývají v ČR více než 90 dní.
  • Povinné předškolní vzdělávání bude probíhat denně v rozmezí mezi 08,30 – 12,30 hodinou, 5 dní v týdnu, mimo hlavní a vedlejší školní prázdniny, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok.
  • V 8.30 budou děti, které plní povinný předškolní ročník již předány třídní učitelce.
  • Ředitel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat od zákonných zástupců, aby odpovídajícím způsobem doložili nepřítomnost dítě

Omlouvání dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání

  • Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvod nepřítomnosti u dětí, které plní povinou předškolní docházku. Nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně nebo telefonicky do 3 kalendářních dnů. Nepřítomnost v mateřské škole může být omluvena pouze pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů.
  • Nastavení omlouvání absencí – do 72 hodin telefonicky, nebo písemně neomluvená neúčast přes 20 hodin měsíčně – hlášeno na orgán ochrany péče o dítě ( OSPOD ).

Důvod a dobu nepřítomnosti zapíše a potvrdí svým podpisem zákonný zástupce v omluvném listě. Omluvenku předloží zákonný zástupce třídním učitelkám ihned při návratu do mateřské školy. Omluvení dítěte za pozdní příchod do mateřské školy, se omlouvá písemně v den pozdního příchodu u třídní učitelky. Žádost zákonného zástupce o uvolnění dítěte z mateřské školy, bude předáno písemně na formuláři MŠ, nejpozději 2 týdny před uvolněním termínu.

Povinné předškolní vzdělávání- Distanční vzdělávání

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v souvislosti s epidemicky nebezpečnou situací ve světě v § 184a zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí a žáků ve školách.

  1. Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem.
  2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit.
  3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.
  4. Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Poskytování jazykové přípravy v předškolním vzdělávání

S účinností od 1. 9. 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách vyhláškou č.271/2021 Sb.,§ 11 a, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Dítěti cizinci s nedostatečnou znalostí češtiny, ale i dítěti občanu ČR v povinném předškolním vzdělávání, který s ohledem na odlišný jazyk v rodině nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí neovládá dostatečně znalost českého jazyka je poskytována bezplatná jazyková podpora v rámci vzdělávacích činností dle školního vzdělávacího programu při běžném pobytu v MŠ.

V případě většího zastoupení dětí-cizinců v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání v povinném předškolním vzdělávání (tj. 4 a více dětí-cizinců) zřizuje ředitelka školy skupinu pro jazykovou přípravu v rozsahu jedné hodiny týdně rozdělenou do více bloků v průběhu týdne v souladu s § 1e vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Příprava se netýká dětí cizinců s individuálním vzděláváním (§ 34b školského zákona).

Pro školní rok 2021/2022 bude poskytována bezplatná jazyková podpora v rámci vzdělávacích činností při běžném pobytu v MŠ.