Pro rodiče – platby

Úplata za vzdělávání (dále jen školné)

Od 1. 9. 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovování úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Nově se maximální výše úplaty odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu.

Na základě této novely bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel.

Osvobození od úplaty či snížení úplaty

Nově s účinností od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty rodinám pobírajícím přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025, pokud zákonný zástupce doloží řediteli školy potvrzení o přiznání dávky státní sociální podpory – „přídavek na dítě“.

přídavek na dítě: https://www.uradprace.cz/web/cz/pridavek-na-dite

V případě složité rodinné situace se lze také obrátit na ředitelku mateřské školy a požádat o snížení či prominutí úplaty za předškolní vzdělávání.

Úplatu za předškolní vzdělávání nadále nehradí předškoláci (děti, které k 31.8.2024 dosáhly věku 5 let) a děti s odkladem školní docházky.

Bližší informace budou k dispozici na webových stránkách koncem srpna.

Dne 31. 5. 2024, Bc. Linda Kovářová, ředitelka školy

Od 1. 9. 2023 dochází k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.     

Částka školného na celodenní provoz činí 860,-Kč

Dne 19.5.2023, Bc. Linda Kovářová

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které před začátkem školního roku dosáhnou věku 5 let. Dětem s odloženou školní docházkou, které zůstávají v MŠ se vzdělávání poskytuje také bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná  nejpozději do 10. dne v měsíci na běžný účet mateřské školy. Číslo účtu : 30015-0212595309/0800

Vždy prosím uvádějte přidělený variabilní symbol dítěte, který obdržíte při nástupu do MŠ a jméno dítěte!

Platby stravného uhraďte nejpozději do 10. dne v měsíci!

Výpočet pro stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2023 /2024.

 • Náklady celkem: 2. 367 152,65-Kč
 • Náklady 50% : 1. 183 576,33 Kč
 • 50% ročních nákladů na dítě  10. 382,25- Kč
 • Úplata dle vyhlášky 50% nákladů  865,- Kč

DAŇOVÝ ODPOČET RODIČE ZA ÚHRADU ŠKOLNÉHO za rok 2023
Daňový odpočet je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte
v předškolním zařízení.
Daňový odpočet uplatňuje pouze jeden z rodičů, ten, který žije s dítětem ve společné domácnosti.
Daňový odpočet je sleva přímo na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Do daňového odpočtu se započítává pouze „školné- úplata za předškolní vzdělávání“ v MŠ.

finanční dary z konta fondu solidarity budou použity na podporu sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin naší MŠ Nad Štolou, Janovského, Tusarova. Finanční dary jsou evidovány účetně samostatně.

Zákonní zástupci a přátelé školy mohou poskytnout finanční dar prostřednictvím fondu solidarity MŠ Nad Štolou :

č. účtu školy: 212595309/0800 , var. symbol fondu: 9999

Čerpání z fondu solidarity:

 1. na základě podání žádosti o příspěvek žadatelem
 2. na základě zjištění aktuální situace v rodině či doporučení třídních učitelů

MŠ Nad Štolou – vlastní školní kuchyně

 • Celodenní stravné – (svačina + oběd + svačina)     49,- Kč / den.
 • Děti s odkladem školní docházky    51,- Kč / den
 • MŠ Janovského 52 a Tusarova 53 – výdejna-dovoz stravy
 • Celodenní stravné – (svačina + oběd + svačina)     59,- Kč / den.
 • Děti s odkladem školní docházky    63,- Kč / den/celodenní stravné

Lze platit: na číslo účtu: 19-0212595309/0800

 • trvalým příkazem – paní hospodářka provede 1x / pololetí vyúčtování
 • jednorázovým příkazem, QR kód

Vždy prosím uvádějte přidělený variabilní symbol dítěte, který obdržíte při nástupu do MŠ a jméno dítěte!

Platby stravného uhraďte nejpozději do 10. dne v měsíci!

HOSPODÁŘKA ŠJ / vedoucí školního stravování / :

Jarmila Vomáčková      tel: 739 376 601

e-mail: hodpodarka.mts_nadstolou@volny.cz