Zápisy

ROZHODNUTÍ – ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI Z DOČASNOU OCHRANOU

do Mateřské školy, Praha 7, Nad Štolou 6 pro školní rok 2023/2024

ROZHODNUTÍ – ZÁPIS do Mateřské školy, Praha 7, Nad Štolou 6 pro školní rok 2023/2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6, vyhlašuje přijetí dětí evidovaných pod těmito registračními čísly.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn ve středu 31. 5. 2023 po 9:00 hod.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si prosím vyzvedněte dne 31. 5. od 9: 00-17:00 hod. osobně v MŠ u ředitelky školy. Jiný termín je třeba telefonicky domluvit na 732 39 09 09.

Děkuji za pochopení Bc. Linda Kovářová

Zápisy do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Řádný zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 bude probíhat osobně ve středu 3. 5. a ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 13:30 do 17:00 hod v MŠ Nad Štolou 6

Zvláštní zápisy do mateřské školy pro děti s dočasnou ochranou se řídí novelou zákona Lex Ukrajina č. 20/2023 Sb. s účinností od 24. 1. 2023

 • Termín zvláštních zápisů : osobně 7. 6. a 8. 6. 2023 od 13:00 do 15:00 hod.
 • Místo zápisu: Radnice MČ-Praha 7 – U Průhonu 1338/38, Praha 7
 • co přinést k zvláštnímu zápisu:
 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • vízový doklad dítěte ( kopie dokladu, která se založí do spisu)
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2023 věku 5 let).
 • potvrzení dětského lékaře z ČR, že je dítě zdravé a může do kolektivu (platí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání tzn. dovršily k 31. 8. 2023 věku 5 let.)

Podvečer otevřených dveří v mateřských školách: přijďte se podívat do našich MŠ, seznámit se se zaměstnanci, rády Vás uvidíme a zodpovíme Vaše dotazy. Těšíme se na Vás. Kolektiv MŠ Nad Štolou

 • MŠ Nad Štolou 6 : ve středu 29. března 2023 od 17:15 do 18:00 hod.
 • Tusarova 53: ve středu 22. března 2023 od 17:15 do 18:00 hod.
 • MŠ Janovského 52 : v úterý 4. dubna 2023 od 17:15 do 18:00 hod.

Řádný zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

 • Termín: 3. 5. – 4. 5. 2023 od 13:30 hod – 17:00 hod.
 • Místo zápisu: Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 1277/6

Elektronický předzápis pro řádný zápis- školní rok 2023/2024 bude probíhat od 11. 4. – 24. 4. 2023

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-nad-stolou

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu.

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat své dítě do systému. Údaje jsou ihned odeslány do systému naší MŠ. Program Vás navede, jaké další kroky je potřeba udělat (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné a podepsané doručit do MŠ stanoveným způsobem. Zápis v MŠ Nad Štolou 1277/6 je pro všechna pracoviště MŠ (MŠ Nad Štolou, MŠ Janovského 52, MŠ Tusarova 53).

Pokud nevyužijete k zápisu elektronický předzápis, je potřeba vytisknout a vyplnit žádost o přijetí, evidenční list a kritéria pro přijímání. Prosím pečlivě vyplňte, podepište, nechte potvrdit lékařem a vše doručte do MŠ stanoveným způsobem.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

Možnosti podání dokumentů k zápisu :

 • ·  osobní předání 3. a 4. května 2023 od 13:30 do 17:00 hod. v MŠ Nad Štolou 1277/6
 • ·  do datové schránky školy: dfukxtx
 • ·  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • ·  doporučenou poštou na adresu: Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6, Nad Štolou 1277/6, Praha 7, 170 00 (rozhodující je datum podání na poštu)

Dokumenty k zápisu:

 • řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + KRITÉRIA pro přijímání
 • potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování- evidenční list
 • Váš průkaz totožnosti (OP)
 • rodný list dítěte
 • kopii doporučení z vyšetření poradenského zařízení – u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Místo trvalého pobytu dítěte (u spádových dětí ověří ředitelka školy na MČ Praha 7, který vede evidenci obyvatel) .

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí přihlásit dítě k individuálnímu vzdělávání u řádného zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

MŠ není uzpůsobena pro přijímání dětí mladších tří let. Do MŠ jsou přijímány děti od 3 let (tj. děti narozené do 31. 8. 2020).

Virtuální prohlídka MŠ http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1178/vtour/tour.html

Formuláře k zápisu: