Zápisy

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6, přijala 39 dětí evidované pod těmito čísly:

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně dne 29.05.2024 v čase od 8.30 do 16:30 hodin v ředitelně školy.

Podvečer otevřených dveří v mateřských školách 2024

přijďte se podívat do našich MŠ, seznámit se se zaměstnanci a zažít rodinnou atmosféru našich škol. Rády Vás uvidíme a zodpovíme Vaše dotazy. Těšíme se na Vás. Kolektiv MŠ Nad Štolou

 • MŠ Nad Štolou 6 : v úterý 19. března 2024 od 17:15 do 18:00 hod.
 • Tusarova 53: ve čtvrtek 21. března 2024 od 17:15 do 18:00 hod.
 • MŠ Janovského 52 : ve středu 27. března 2024 od 17:15 do 18:00 hod.

Virtuální prohlídka MŠ Nad Štolou  http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1178/vtour/tour.html

Virtuální prohlídka MŠ Tusarova 53 https://www.photoprestige.cz/virtual/ms_tusarova/vtour/tour.html

Virtuální prohlídka MŠ Janovského 52 https://www.photoprestige.cz/virtual/ms_janovskeho/vtour/tour.html

 • Termín: 6.-7. 5. 2024 od 13:30 hod – 17:00 hod.
 • Místo zápisu: Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 1277/6

Elektronický předzápis pro řádný zápis- školní rok 2024/2025 bude probíhat v dubnu – od15. 4. do 26. 4. 2024

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-nad-stolou stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

NAD ŠTOLOU – https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-nad-stolou

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu. Zápis v MŠ Nad Štolou 1277/6 je pro všechna pracoviště MŠ (MŠ Nad Štolou, MŠ Janovského 52, MŠ Tusarova 53).

LETÁK : https://elektronickypredzapis.cz/public/ep_letak.pdf

Pokud nevyužijete k zápisu elektronický předzápis, je potřeba vytisknout a vyplnit žádost o přijetí, evidenční list a kritéria pro přijímání. Prosím pečlivě vyplňte, podepište, nechte potvrdit lékařem a vše doručte do MŠ stanoveným způsobem.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

Možnosti podání dokumentů k zápisu :

 • ·  osobní předání v MŠ Nad Štolou 1277/6
 • ·  do datové schránky školy: dfukxtx
 • ·  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • ·  doporučenou poštou na adresu: Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6, Nad Štolou 1277/6, Praha 7, 170 00 (rozhodující je datum podání na poštu)

Dokumenty k zápisu:

 • řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + KRITÉRIA pro přijímání
 • potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování- evidenční list
 • Váš průkaz totožnosti (OP)
 • rodný list dítěte
 • kopii doporučení z vyšetření poradenského zařízení – u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Místo trvalého pobytu dítěte (u spádových dětí ověří ředitelka školy na MČ Praha 7, který vede evidenci obyvatel) .

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí přihlásit dítě k individuálnímu vzdělávání u řádného zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

MŠ není uzpůsobena pro přijímání dětí mladších tří let. Do MŠ jsou přijímány děti od 3 let (tj. děti narozené do 31. 8. 2021).