Zápisy

Zveřejnění výsledků zvláštního zápisu – Lex Ukrajina

Ředitelka školy rozhodla o nepřijetí dětí z důvodu plné kapacity školy.

ROZHODNUTÍ -zápis do Mateřské školy, Praha 7, Nad Štolou 6

pro školní rok 2022/2023

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6, vyhlašuje přijetí dětí evidovaných pod těmito registračními čísly.

Podvečer otevřených dveří v mateřských školách: přijďte se podívat do našich MŠ, seznámit se se zaměstnanci, rády Vás uvidíme a zodpovíme Vaše dotazy. Těšíme se na Vás. Kolektiv MŠ Nad Štolou

 • MŠ Nad Štolou 6 : čtvrtek 7. dubna 2022 od 17:15 do 18:00 hod.
 • MŠ Tusarova 53 : středa 6. dubna 2022 od 17:15 do 18:00 hod.
 • MŠ Janovského 52: se nekoná – probíhá rekonstrukce

Zápisy 2022/2023

Elektronický předzápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat od 11. 4. – 24. 4. 2022

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-nad-stolou

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat své dítě do systému. Údaje jsou ihned odeslány do systému naší MŠ. Program Vás navede, jaké další kroky je potřeba udělat (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné a podepsané doručit do MŠ stanoveným způsobem. Zápis je pro všechna pracoviště MŠ (MŠ Nad Štolou, MŠ Janovského 52, MŠ Tusarova 53). V MŠ Janovského probíhá celková rekonstrukce pracoviště, která má být dokončena v červnu 2022. Rekonstrukce probíhá dle plánu.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 bude probíhat osobně ve středu 4. 5. a ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 13:30 do 17:00 hod v MŠ Nad Štolou 6

Pokud nevyužijete k zápisu elektronický předzápis, je potřeba vytisknout a vyplnit žádost o přijetí, evidenční list a kritéria pro přijímání. Prosím pečlivě vyplňte, podepište, nechte potvrdit lékařem a vše doručte do MŠ stanoveným způsobem.

Možnosti podání dokumentů k zápisu :

·  osobní předání 4. a 5. května 2022 od 13:30 do 17:00 hod. v MŠ Nad Štolou 1277/6

·  do datové schránky školy: dfukxtx

·  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

·  doporučenou poštou na adresu: Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6, Nad Štolou 1277/6, Praha 7, 170 00 (rozhodující je datum podání na poštu)

přihlášku k předškolnímu vzdělávání lze podat až do čtyř mateřských škol, přičemž je nutné označit, kterou z nich preferujete a uvádět preference na všech přihláškách stejně! Spádová oblast pro mateřské školy je celé území městské části Praha 7. V den řádného zápisu (4. a 5. května) je potřeba podat žádost se všemi náležitostmi do MŠ.

MŠ není uzpůsobena pro přijímání dětí mladších tří let. Do MŠ jsou přijímány děti od 3 let (tj. děti narozené do 31. 8. 2019).

Virtuální prohlídka MŠ http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1178/vtour/tour.html

Formuláře k zápisu:

Náležitosti k zápisu

 • řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou získáte v rámci elektronického předzápisu, případně si ji můžete stáhnout na webových stránkách mateřské školy
 • evidenční list potvrzený pediatrem včetně očkování
 • rodný list dítěte -kopie
 • občanský průkaz-kopie, občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Místo trvalého pobytu dítěte (u spádových dětí ověří ředitelka školy na MČ Praha 7, který vede evidenci obyvatel) .

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Těšíme se na Vás u zápisů.

V Praze dne 26. 1. 2022

Linda Kovářová

Mimořádný zápis do Mateřské školy, Praha 7, Nad Štolou 6 pro školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6, vyhlašuje přijetí a nepřijetí dětí evidovaných pod těmito registračními čísly.

Mimořádný zápis do Mateřské školy, Praha 7, Nad Štolou 6 pro školní rok 2021/2022

Ředitelka MŠ Nad Štolou 6 se sídlem Nad Štolou 1277/6, Praha 7, 170 00

vyhlašuje

mimořádný zápis do MŠ Nad Štolou s nástupem od 1. 9. 2021

Z důvodu rekonstrukce detašovaného pracoviště MŠ Nad Štolou v ulici Janovského 995/52, Praha 7, vyhlašuji mimořádný zápis do MŠ k doplnění kapacity mateřské školy. S ohledem na to, že se zřizovateli podařilo nalézt vyhovující náhradní prostory pro zajištění předškolního vzdělávání, může MŠ naplnit kapacitu do plného počtu dětí. Přijímat budeme celkem 30 dětí.

MŠ není uzpůsobena pro přijímání dětí mladších tří let. Do MŠ jsou přijímány děti od 3 let (tj. děti narozené do 31. 8. 2018).

Mimořádný zápis bude probíhat v termínu 29. – 30. 7. 2021.

Přihlášku je možné si vyzvednout v MŠ Nad Štolou nebo stáhnout na webových stránkách MŠ (www.msnadstolou.cz), případně je možnost vyzvednutí i na podatelně Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7, v úředních hodinách.

Řádně vyplněnou přihlášku doručte do MŠ Nad Štolou 6 na adresu:

Nad Štolou 1277/6, Praha 7, 170 00, ve dnech 29. a 30. července 2021.

Linda Kovářová

ředitelka mateřské školy

tel: 732 39 09 09

Zápisy 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 MŠ Nad Štolou a detašované pracoviště Janovského NEPŘIJÍMÁ z kapacitních důvodů ŽÁDNÉ DĚTI k předškolnímu vzdělávání .

Vzhledem k plánované rekonstrukci MŠ Janovského a posunutí termínu této složité a náročné rekonstrukce na srpen až prosinec 2021, budou děti z Janovského, které již do MŠ chodí přesunuty na pracoviště MŠ Nad Štolou, tím naplníme kapacitu MŠ a nemůžeme bohužel vyhovět žádné žádosti. Velice se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Dodatečný zápis dětí do MŠ proběhne po ukončení rekonstrukce MŠ Janovského. Informace budou uveřejněny na našem webu.

V Praze dne 31.5.2021

Linda Kovářová

Virtuální prohlídka MŠ http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1178/vtour/tour.html

Elektronický předzápis pro školní rok 2021/2022 bude probíhat od 12.- 25. 4. 2021

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 bude probíhat 4. – 5. 5. 2021

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu.

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-nad-stolou

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-janovskeho

Formuláře k zápisům:

Pokud nevyužijete k zápisu elektronický předzápis je potřeba vytisknout a vyplnit žádost o přijetí, evidenční list a kritéria pro přijímání. Vše vyplnit, podepsat, nechat potvrdit lékařem a vše doručit do MŠ stanoveným způsobem.

Možnosti podání dokumentů k zápisu pouze vzdáleně bez své fyzické účasti jsou následující:

·         do datové schránky školy

·         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

·         poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

. osobní předání po telefonické domluvě

přihlášku k předškolnímu vzdělávání lze podat až do čtyř mateřských škol, přičemž je nutné označit, kterou z nich preferujete a uvádět preference na všech přihláškách stejně! Spádová oblast pro mateřské školy je celé území městské části Praha 7. Zákonný zástupce si vyplněnou žádost vytiskne a získá potvrzení lékaře. V den řádného zápisu (4. a 5. května) pak podá žádost se všemi náležitostmi do vybrané MŠ. V současné situaci lze využít možností podání dokumentů k zápisu vzdáleně bez své fyzické účasti ve školce. Pro ty, kteří zvolí variantu dostavit se v květnu do školky osobně, je zapotřebí si telefonicky domluvit termín návštěvy, aby došlo k dodržení všech platných epidemiologických opatření.

Náležitosti k zápisu

 • vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou získáte v rámci elektronického předzápisu, případně si ji můžete stáhnout na webových stránkách mateřské školy
 • evidenční list potvrzený pediatrem včetně očkování
 • rodný list dítěte (pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem)
 • občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6 s detašovaným pracovištěm Janovského 52

Vzdělávací program: obě MŠ pracují s programem „Rok v mateřské škole s úsměvem“

Motto MŠ: „Zvídavost je cestou ke vzdělávání“

Cílem našich MŠ je přispívat k všestrannému harmonickému rozvoji vědomostí a dovedností dětí. Vedeme děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, ke společnosti a přírodě. Uplatňováním individuálního přístupu a vytvářením zdravého sociálního prostředí ve školách napomáháme rozvíjet a naplňovat osobní potenciál každého dítěte. Klademe důraz na socializaci, respektování a podporování potřeb dětí, rozvíjíme a zohledňujeme jejich zájmy. Přirozenou formou podporujeme u dětí finanční, digitální a sociální gramotnost, polytechnické vzdělávání, fyzickou aktivitu a zdatnost. Náš výchovně vzdělávací program je na požadované úrovni a cílíme na usnadnění přechodu dětí do 1. třídy ZŠ nebo přípravné třídy ZŠ.

Věříme, že nezbytným základem pro výchovu a vzdělávání je vytvoření podnětného, pozitivního a bezpečného prostředí ve školách.

Obě MŠ jsou zapojeny do projektu „Zdravá školní jídelna“, dbáme na kvalitu a vyváženost stravy s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny.

 • Mateřská škola Nad Štolou 6

tři třídy, atypické prostory naší školy podporují komunitní a rodinné prostředí, které je pro nás doménou a prioritou. Školní zahrada umístěná ve vnitrobloku nabízí dostatek prostoru k pohybovým aktivitám, přehledný pedagogický terén se vzrostlou zelení a umožňuje celoroční pobyt dětí na školní zahradě.

Umístění mateřské školy v blízkosti Letenské pláně v Praze 7, Technického muzea a Zemědělského muzea nabízí mnoho příležitostí k tematickým vycházkám a dalšímu vzdělávání dětí.

 • Mateřská škola Janovského 52

dvě třídy, v letošním roce projde MŠ Janovského rekonstrukcí vnitřních prostor, budou zvětšeny a nově zařízeny obě třídy, zrekonstruována sociální zařízení i šatny MŠ.  

Mateřská škola využívá dětské hřiště umístěné ve vnitrobloku Schnirchova 33, zbudované Městskou částí Praha 7.

Umístění mateřské školy v blízkosti parku Stromovka a areálu Výstaviště nabízí mnoho příležitostí pro MŠ k návštěvám planetária, výstav či k tematickým vycházkám.

Kroužky a mimoškolní aktivity v obou MŠ: angličtina, keramika, dramatický kroužek, sportovně pohybový kroužek, výlety, výstavy, divadelní a hudební představení, rozloučení se školáky, Mikulášská besídka, vánoční besídky, zahradní slavnost, výtvarné dílny s rodiči, karneval, MDD, olympiáda, školy v přírodě, návštěvy prvních tříd ZŠ.

Provozní doba škol:             7:00 -17:00 hodin

e-mail: MŠ Nad Štolou 6     mts_nadstolou@volny.cz

             MŠ Janovského 52  ms.janovskeho@centrum.cz

webové stránky MŠ :           www.msnadstolou.cz

Na webových stránkách jsme zpřístupnili virtuální prohlídku a fotografie, můžete se tak seznámit s prostředím MŠ a jednotlivých tříd.